Skip to main content

privacyverklaring

Alpha-Ede valt niet onder een stichting of organisatie. Het is een samenwerking van vrijwilligers uit diverse kerken. Als vrijwilligers hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.